Joanna Nowakowska-Drapała & Małgorzata Nowicka

KANCELARIA NOTARIALNA

Dokonujemy wszelkich czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną

Czynności notarialne obejmują w szczególności:

  • sporządzanie aktów notarialnych, obejmujących między innymi: umowy sprzedaży, zniesienia współwłasności, darowizny, dożywocia, o dział spadku, przeniesienia własności nieruchomości, zamiany, ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, jak również testamenty, umowy majątkowe małżeńskie i umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółek, a także inne umowy nazwane i nienazwane;
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządzanie poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wypisu lub kopii z okazanym dokumentem czy pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  • spisywanie protokołów;
  • sporządzanie protestów weksli i czeków;
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych;
  • sporządzanie poświadczeń, a także doręczanie oświadczeń;
  • sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów.

Przed dokonaniem danej czynności notarialnej prosimy o - telefoniczny, mailowy bądź osobisty – kontakt z kancelarią, który pozwoli ustalić i wyjaśnić wszelkie kwestie związane z czynnością. W związku z podejmowanymi czynnościami notarialnymi udzielamy bezpłatnych porad prawnych.

Koszty – notariusz jako płatnik - na podstawie odrębnych przepisów - pobiera podatki, a także opłatę sądową, jeżeli składa wniosek o wpis do księgi wieczystej. Wynagrodzenie notariusza - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej podanej przez stronę tej czynności.